ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СОФТУЕР НА ДАКСИ България ЕООД
ДАКСИ 007


ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАТ СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ДАКСИ България ЕООД И ВАС. ПРОЧЕТЕТЕ ГИ. ТЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА СОФТУЕРА, УПОМЕНАТ ПО-ГОРЕ, КОЕТО ВКЛЮЧВА И НОСИТЕЛЯ, НА КОЙТО СТЕ ГО ПОЛУЧИЛИ, АКО ИМА ТАКЪВ. УСЛОВИЯТА СЪЩО ТАКА СЕ ОТНАСЯТ И ЗА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ НА ДАКСИ България ЕООД:
• АКТУАЛИЗАЦИИ,
• ДОПЪЛНЕНИЯ,
• УСЛУГИ, БАЗИРАНИ НА ИНТЕРНЕТ
• УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА
АКО УСЛУГИТЕ ПО-ГОРЕ СА ПРИДРУЖЕНИ ОТ СОБСТВЕНИ УСЛОВИЯ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ВАЖАТ ТЕХНИТЕ УСЛОВИЯ.

КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ СОФТУЕР, ВИЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ ГИ ПРИЕМАТЕ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СОФТУЕРА.

ДАКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД НЕ СЪБИРА КАКВИТО И ДА Е ДАННИ ОТ ВАС ИЛИ ВАШИЯ КОМПЮТЪР, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ВАШЕТО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, И НЯМА ДА СЕ СВЪРЗВА С ВАС БЕЗ ВАШЕ СЪГЛАСИЕ.

ПРЕГЛЕД.
Страни по настоящото споразумение са ДАКСИ България ЕООД (ЕИК 040173476) от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта DAXY.COM
Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът DAXY.COM е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта DAXY.COM.
Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя. Вашите потребителски права са описани по-долу.

ПРАВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ.
Ако изпълнявате настоящето споразумение, за всеки получен лиценз имате право:
Инсталиране и употреба
Имате право да инсталирате и използвате само на едно работно място софтуера ДАКСИ 007. Ако ДАКСИ България ЕООД или някой от дистрибуторите Ви е упълномощил чрез сключен с Вас договор, тогава имате право да инсталирате и използвате софтуера за посочения в договора брой работни места. Имате право да използвате софтуера само за преглед и печат на файлове, създадени със софтуер от ДАКСИ България ЕООД. Нямате право да използвате софтуера с каквато и да е друга цел.
Разпространение. Забранява се да копирате и разпространявате този софтуер, освен когато:
• разпространявате софтуера с файл, създаден със софтуер от ДАКСИ България ЕООД.
• всяко копие е пълно и непроменено и включва настоящото споразумение, което трябва да се приеме от страна на потребителя;
• Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси на сайта на ДАКСИ България ЕООД
Нямате право:
• да променяте авторските права, търговските марки или знаци за патенти в софтуера, или
• да използвате името, емблемата и търговските марки на Собственика на сайта или неговите доставчици с търговска цел.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧВАНИЯ НА ЩЕТИ.
МОЖЕТЕ ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ ОТ ДАКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ САМО ПРЕКИ ЩЕТИ НА СТОЙНОСТ ДО 50,00 BGN. НЯМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ НИКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИННО ОБУСЛОВЕНИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ.
Това ограничение се отнася до
• всички въпроси, свързани със софтуера, услугите и съдържанието (вкл. кода) на интернет сайтовете на трети страни или програми, и
• претенции за нарушения по договора или гаранцията или условията в тях, отговорност в тесен смисъл, небрежност или друга измама в рамките на позволеното от съответното законодателство.
То също така важи, дори в случай, че
• поправката, замяната или възстановяването на сумата за ползването на софтуера не ви компенсира напълно за загубите, или
• Собственикът на сайта и неговите дистрибутори са знаели или е трябвало да знаят за възможността от такива щети.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1). ДАКСИ България ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн информационно обслужване, чрез интернет сайта си DAXY.COM, като единствено и само поддържа интернет сайта DAXY.COM и не носи отговорност при следните случаи:
- злоупотреба от трети лица с регистрацията на потребител (ако потребителят забрави акаунта си логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне употребата му от друго лице);
- вреди, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта DAXY.COM, независещи от екипа на същия.
- всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди от служители на ДАКСИ България ЕООД;
- нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, рекламиращи чрез интернет сайта на ДАКСИ България ЕООД.;
- вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, рекламиращи чрез интернет сайта, собственост на ДАКСИ България ЕООД, или трети лица, подизпълнители в сайта
- вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
2). Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на ДАКСИ България ЕООД. Когато потребителят промени потребителското си име, ДАКСИ България ЕООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
3). С регистрацията си в DAXY.COM, потребителят разрешава на обявеният от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани информационните съобщения от ДАКСИ 007
4). Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно ДАКСИ България ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на ДАКСИ България ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.
5). Заплащането на цената на услугите се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата или справката, от друга страна е представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, които сам е прочел, разбрал и приел. Платената сума се натрупва във виртуален портфейл, открит за потребителя при регистрацията му в сайта. При последваща покупка на услуга или справка, потребителят използва сумата натрупана във виртуалния му портфейл до нейното изчерпване. Ценоразписът по който се извършва таксуването се намира в раздел ‘Цени’.
6). Сумите, натрупани във виртуалния портфейл, могат да се използват само за покупка на услуги или справки в DAXY.COM. За времето от превеждането на сумата до пълното й използване, както и за съхранението й във виртуалния портфейл, лихви и възнаграждения не се дължат. Възстановяване на суми на потребител от виртуалния портфейл не се извършва.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1). ДАКСИ България ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на ДАКСИ България ЕООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени
2). Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на други клаузи или части от Общи условия, Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
3). По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Предупреждение
1. ДАКСИ БЪЛГАРИЯ не носи отговорност за сгрешен, неверен или неработещ имейл, подаден от потребителя.
2. Управителите сами подават данни за фирмите си. ДАКСИ БЪЛГАРИЯ не носи отговорност за възможна невярна или неактуална информация.
3. В Търговския регистър може да има грешки. ДАКСИ БЪЛГАРИЯ не носи отговорност за тях..
4. Линковете от готовите справки водят до Дакси Глобал и тяхното използване се таксува по обичайния начин.

Пояснение на някои термини
Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:
Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес DAXY.COM;
Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или регистриран ползвател на услуги), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупка на справки и/или услуги по електронен път;
Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.
Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
Електронна препратка / линк - връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект.
Злоумишлени действия - действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Информационна система / Система - всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.
Интернет страница - по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
IP Адрес - уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
Парола - код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
Потребителско име - уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които потребителя се индивидуализира при ползването на уебсайта
Потребителски профил - обособена част от уебсайта на ДАКСИ България ЕООД, съдържаща информация, необходима за осигуряване на достъпа на потребителя до DAXY.COM. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и ДАКСИ България ЕООД.
Случайно събитие - непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
Уебсайт / сайт - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
Виртуален портфейл - база данни, даваща информация на потребителя за натрупаните парични средства, условно наричани “разполагаема сума”, която може да се използват единствено за закупуване на услуги от DAXY.COM. По желание на потребителя, купуването на посочена от него услуга, и зареждането на виртуалния портфейл може да се регулира, съобразно възможностите му. В този случай, отношенията между потребителя и ДАКСИ България ЕООД се уреждат с отделен договор.
Всички права запазени.
ДАКСИ България ЕООД