Въведете до 20 ЕИК на фирми, разделени с някой от изброените символи!
Ако изберете тази опция, вашата заявка ще бъде обработена еднократно веднага, за което ще получите уведомление на посочения от вас e_mail,
резултатите ще се пазят един месец.
Ежедневно - заявката ще бъде обработвана всеки ден, считано от днес. Ще получавате уведомление на посочения от вас e-mail адрес. Резултатите ще се пазят един месец
Ежеседмично - заявката ще бъде обработвана на всеки седем дни, считано от днес. Ще получавате уведомление на посочения от вас e-mail адрес. Резултатите ще се пазят един месец.
2 пъти месечно - заявката ще бъде обработвана на всеки 14 дни, считано от днес. Ще получавате уведомление на посочения от вас e-mail адрес. Резултатите ще се пазят един месец.
Обявяване на ликвидация/ банкрут/ прекратяване Ликвидация/ банкрут/ прекратяване – в отчета се добавя линк към всеки от документите и дата на публикуване на тази промяна в стаута. Тези данни се извеждат в нова колона.
Промяна в списъка на управляващи Промяна в списъка на управляващите – при промяна в състава на управляващите ще получавате списък с новия им състав.
Промяна на комуникации Промяна на комуникации - при промяна в телефоните или електронните пощи на фирмата ще получавате списък с измененията
Новопубликувани документи Новопубликувани документи – Ще получате линкове към документите за Покани, Запор; Залог; Решение на Общото събрание.
Избирането на повече от един вид документ става с едновременното натискане на клавиша Control и мишката.
Промяна на капитала Промяна на капитала - при промяна в капитала на фирмата ще получавате новия размер на капитала.
Избери всички параметри: Избери всички параметри – при това маркиране се избират всички опции. Ако не желаете да получавате всички новопубликувани документи, може да ограничите вида им по познатия начин.
Тук може да напишете кратък коментар, който да ви подсказва подробности за заявката ви
1. Въвеждане на ЕИК на фирми

Моля, въведете или копирайте булстатите на интересуващите ви фирми, разделени с ' '(шпация), ';'(точка и запетая),','(запетая),':'(двуеточие) Помощ

Кратък коментар за съдържанието на данните(за ваш ориентир по-късно):
Помощ

2. Настройки на обработката

Периодичност на обработката:

Еднократно веднага, в отделен прозорец Помощ

Ежедневно Помощ

Ежеседмично Помощ

2 пъти месечно Помощ

Промени, които да се следят:

Обявяване на ликвидация/ банкрут/ прекратяване Помощ

Промяна в списъка на управляващи Помощ

Промяна на комуникации Помощ

Промяна на капитала Помощ

Избери всички параметри Помощ

Филтър за документи Помощ


Натиснете и задръжте Ctrl за избор на повече от 1 параметър.

3. Получаване на резултатите

Въведете e-mail, на който да изпращаме информацията:    *Данните ще получавате в HTML формат