Избиране на файл с ЕИК / Булстат номера

   

Тук пoсочвате името на предварително подготвен текстов файл (.txt) с подбрани ЕИК/Булстат номера, за които желаете да следите промени в състоянието (ликвидация, заличаване, банкрут и др.), промени в комуникациите, управляващите, както и новопубликувани документи. Дакси 007 ще Ви информира по e-mail за току-що настъпилите промени в Търговския регистър за интересуваща Ви фирма или група от фирми.

Вижте примера

Тук посочвате името на предварително подготвен файл с подбрани от Вас ЕИК/Булстат номера, за които желаете да следите регистрация по ЗДДС, данъчни задължения в големи размери, залог или запор на имущество или дружествени дялове на ЮЛ.

Вижте примера

Директно въвеждане на ЕИК / Булстат номера

   

Ако не желаете да работите с предварително подготвен файл, тук може директно да въведете до 20 ЕИК / Булстат номера на фирми, за които желаете да следите промени в състоянието им или новопубликуваните документи. Дакси 007 ще Ви информира по e-mail за току-що настъпилите промени в Търговския регистър за интересуваща Ви фирма или група от фирми.

Вижте примера

Файл с ЕГН и / или имена

   

При избор на този вариант, задавате ЕГН/ ЛНЧ /ЛП /РД и/или пълното име на лицето в предварително подготвен текстов файл (.txt). В един файл можете да поставите до 1000 лица, като данните на всяко лице са на отделен ред.

Вижте примера