Примери за начинаещи потребители. Натиснете върху всеки пример, за да го видите.

Търсене по:

Примери за потребители с основни умения. Натиснете върху всеки пример, за да го видите.

Търсене по:

Примери за напреднали потребители. Натиснете върху всеки пример, за да го видите.

Търсене по:

Обща информация :

От 1 януари 2008 г. всяко юридическо лице трябва да бъде регистрирано/пререгистрирано в Търговския регистър (ТР). Това замества регистрацията в регистър БУЛСТАТ.
Всяка фирма получава Единен Идентификационен Код (ЕИК), който замества номера по БУЛСТАТ.
При търсене в ДАКСИ ГЛОБАЛ, изведените резултати ще бъдат:

Общи правила за търсене:

  1. Когато търсите една дума – ДАКСИ извежда всички резултати, в които тя се среща.
  2. Когато търсите повече от една дума:
    • ако думите са подредени без логически оператори, ДАКСИ приема, че ги търсите като фраза и ще изведе само тези резултати. Ако не ги намери като фраза, само тогава ще потърси думите поотделно в текста. Пример
    • ако думите са подредени с логически оператори ( и - & , или - |, не - ! , търсене в близост - ~ и др.), тогава ДАКСИ ще достигне най-близо до желаните от Вас резултати. Пример